Nauk i savezi: objave s visina

Slika
Mormoni vjeruju da su Nauk i savezi knjiga Svetog pisma koja sadrži svete objave koje su primili prorok Joseph Smith i drugi proroci.

Članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, ponekada zvani mormoni, vjeruju da su i Biblija i Mormonova knjiga Sveta pisma. Mormoni vjeruju u dvije dodatne knjige Svetih pisama, od kojih se jedna naziva Nauk i savezi. Za mormone »Nauk i savezi su zbirka božanskih objava i nadahnutih izjava danih za uspostavljanje i uređivanje kraljevstva Božjeg na zemlji u posljednjim danima« (uvod u Nauk i saveze). Mormoni su zahvalni na znanju da Božje objave čovječanstvu nisu završile s Biblijom.

Što mormoni vjeruju o Nauku i savezima?

Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana uspostavio je prorok Joseph Smith 6. travnja 1830. (vidi NiS 21, zaglavlje odsjeka). U prvim su danima Crkve i članovi i vođe Crkve još uvijek učili o nauku, svrsi i uspostavi Božje istinite Crkve te su bili željni znati njegovu volju. O ranoj je povijesti Crkve zabilježeno: »U ovim je početnim danima Crkve postojala velika želja da se zadobije Gospodinova riječ o svakoj temi koja se na bilo koji način ticala našeg spasenja« (Manuscript History of the Church, svezak A-1, str. 146, josephsmithpapers.org). Većinu objava u Nauku i savezima primio je Joseph Smith »kao odgovor na molitvu, u vremenima potrebe, i proizišle su iz stvarnih životnih situacija koje su uključivale stvarne ljude« (uvod u Nauk i saveze). Neke su objave primili naredni proroci Crkve. Iako je većina odsjeka u Nauku i savezima usmjerena članovima Crkve, mormoni vjeruju da su Nauk i savezi zbirka »poruk[a], upozorenja i usrdni[h] poticaj[a]…   [za] koristi cijelog ljudskog roda« (uvod u Nauk i saveze).

Što je jedinstveno po pitanju Nauka i saveza?

Za razliku od Biblije i Mormonove knjige, Nauk i savezi nisu prijevod drevnih Svetih pisama. Nauk i savezi su jedinstveni među knjigama Svetih pisama po tome što je glas Gospodnji usmjeren prema narodu koji sada živi u onome što mormoni nazivaju »posljednji dani« (vidi Doctrine and Covenants Student Manual, 2. izdanje [priručnik Crkvenog obrazovnog sustava, 2001.], 1–2). Oni sadrže »načela i postupke vezane za upravljanje Crkvom« u naše doba, zajedno sa zapovijedima, obećanjima i naucima (Gordon B. Hinckley, »The Order and Will of God«, Ensign, siječanj 1989., 4). 

Uz to, mnoge od objava u Nauku i savezima sadrže glas Gospodnji u prvom licu. Gospodinov glas u Nauku i savezima je i samilostan i nepokolebljiv. To je glas upozorenja ljudima Zemlje da se pripreme prije Drugog dolaska Gospodina Isusa Krista (vidi uvod u Nauk i saveze). Mormoni vjeruju da Nauk i savezi sadrže »nauke spasenja, načela koje će dovesti [čovječanstvo] do punine radosti« te svete saveze »koji su važniji od svih blaga Zemlje« (Doctrine and Covenants Student Manual, vii).

Kako mogu saznati više?

Mormoni vjeruju da su se uz objelodanjivanje Nauka i saveza dogodila i mnoga druga čuda kao dio uspostavljanja Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Kako biste saznali više o obnovi Crkve Isusa Krista, posjetite stranicu mormon.org.